Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

UNISMINI - služby, spol. s r.o. vyhlašuje s platností od 01. 09. 2019

Reklamační řád

  platný pro obchodní vztahy mezi společností  UNISMINI - služby, spol. s r.o. a jejími obchodními partnery  

UNISMINI - služby, spol. s r.o., sídlem Bělčická 2922/22, 141 00  Praha 4, stanoví pro případ reklamace vad zboží a servisních oprav zboží, dodaného touto společností kupujícímu na základě objednávky nebo smlouvy, následující postup:

Článek 1

      Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

Článek 2

      Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré možné péče.

Článek 3

      Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu, bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží, všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím protokole (dodacím listě) a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat neprodleně písemně zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady byly zjištěny.

Článek 4

      Kupující při převzetí zboží a jeho prohlídce provádí kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel vyznačených na záručním listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktuje neprodleně prodávajícího. Pracovníci prodávajícího zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového záručního listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží (produktu) a číslem uvedeným na záručním listě nebude jeho reklamace uznána.

Článek 5

      Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Článek 6

      Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Článek 7

      Kupující předloží (zašle) při reklamaci prodávajícímu, není-li uvedeno jinak ve smlouvě, v reklamačním místě, kterým je reklamační oddělení firmy UNISMINI - služby, spol. s r.o., Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4, zboží, na které uplatňuje reklamaci a dále doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – dodací a záruční list nebo předávací protokol, příp. vystavenou fakturu.

Článek 8

      Kupující má možnost zboží reklamovat osobně, vždy od 9.00 do 16.00 hodin v reklamačním oddělení firmy na adrese:  Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v čl. 3. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. V písemném oznámení o vadách musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje. Reklamace zboží, které je instalované u zákazníka na pevný přívod, probíhá v místě instalace.

Článek 9

      Při podání písemné reklamace se prodávající zavazuje nejpozději do 10ti pracovních dnů po obdržení uvedeného dokumentu poštou, mailem nebo faxem sdělit kupujícímu stav reklamačního řízení.

Článek 10

      Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží (produktů) záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta začíná plynout dnem smluveným ve smlouvě o obchodních vztazích jako den převzetí zboží a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem uvedeným v předávacím protokolu nebo dodacím listu. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečetí aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu. V těchto případech je nutná individuální dohoda s prodávajícím, jehož pověření pracovníci reklamačního oddělení stanoví, zda je možno na zboží poskytnout bezplatný záruční servis.

Článek 11

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Článek 12

Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která je uvedena v záručním listě (dodacím listě), předávacím protokolu, smlouvě a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem.

 1. doba záruky se počítá od data smluveného ve smlouvě o obchodních vztazích jako den převzetí zboží a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem uvedeným v předávacím protokolu nebo dodacím listu (záručním listu)
 2. do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení (převzetí opraveného, vyměněného zboží)
 1. je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka jen v případě výslovně uvedených.

Článek 13

UNISMINI - služby, spol. s r.o. má právo na náhradu vzniklých organizačních nákladů ve výši od 900,- Kč bez DPH za jeden případ,      jestliže zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných podkladů (dodací list, faktura, záruční list apod).

UNISMINI - služby, spol. s r.o. má dále právo na náhradu prokazatelně vzniklých nákladů při neuznání záruky.

V obou případech má UNISMINI - služby, spol. s r.o. právo na náhradu prokazatelně vzniklých nákladů na dopravu, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

V případě, že výše uvedené náklady prokazatelně převýší hodnotu 900,- Kč bez DPH, společnost UNISMINI - služby, spol. s r.o. vyúčtuje tyto náklady kupujícímu.

Článek 14

 1. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá neprodleně po převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v  co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.
 2. V případě, že dojde k poruše produktu v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruk jednotlivých produktů je uvedena v záručních (dodacích) listech, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v  co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.
 3. V případě, že produkt neobsahuje záruční list, je záruční doba stanovena zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
 4. Náklady související s opravou zboží po záruční době (jež bylo zakoupeno u UNISMINI - služby, spol. s r.o.), budou přefakturovány kupujícímu.
 5. Záruka poskytovaná v záruční době se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
 • použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • počítačovými viry
 • používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickýmia mechanickými vlivy podmínkám určeným pro daný výrobek
 • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací čiobecnými zásadami
 • neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • nevhodným zacházením se zbožím
 • zanedbáním povinných servisních prohlídek nařízených výrobcem zařízení
 • přirozeným opotřebením
 • po uplynutí záruční doby

6.   Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • poškozením zboží při přepravě
 • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
 • pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví
 • poškozením výrobku přírodními živly

7.   U zařízení motorgenerátor se záruka nevztahuje na provozní náplně.

Závěrečné ustanovení

Produkty firem, kde jsou reklamace přijímány přímo v jejich servisních střediscích, vám sdělí reklamační oddělení firmy UNISMINI - služby, spol. s r.o.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce s platností od 1. 9. 2019.  UNISMINI - služby, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.